Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quang Bình một năm với nhiều nỗ lực và khởi sắc

21:37, 18/02/2021

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, KT-XH năm 2020 là năm huyện Quang Bình thực hiện hoàn thành, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; là năm bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đây là cột mốc quan trọng, là một năm có nhiều khởi sắc của Đảng bộ huyện Quang Bình.

Năm 2020 là năm huyện Quang Bình thực hiện hoàn thành, vượt các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III

          Năm 2020 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp nhất là dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến khó lường, kinh tế mặc dù tiếp tục có những bước tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nguồn vốn đầu tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, ngay từ đầu năm huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm; Phát động phong trào thi đua yêu nước hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và huy động được các nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Điểm lại một số kết quả nổi bật trong năm 2020, như: Thực hiện hoàn thành các chỉ pháp lệnh tỉnh giao năm 2020 trong đó có 12/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vượt kế hoạch so với kế hoạch giao của tỉnh chiếm tỷ lệ 66,67%; thu ngân sách năm 2020 đạt trên 80 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt trên 43 nghìn tấn, tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,81%. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp đi vào chiều sâu, năm 2020 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM tại xã Hương Sơn nâng toàn huyện có tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8 xã. Song song với đó, chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa-thể thao có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới

          Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; là một năm với nhiều khó khăn thử thách với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình, là năm tiền đề để phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Do vậy huyện cũng đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của địa phương, trong đó chú trọng vào 05 nhiệm vụ trọng tâm là: Một là Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong tác phong, lề lối làm việc và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hai là Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ba là Tăng cường cải cách hành chính gắn với thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bốn là Giải quyết việc làm, tạo sinh kế nâng cao đời sống người dân. Năm là Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Gắn với 03 khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng; Đột phá về chương trình xây dựng nông thôn mới và Đột phá trong phát triển cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV

          Có thể nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, cùng với việc huyện Quang Bình nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại trong phát triển KT-XH năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 sẽ góp phần trong việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cũng như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV đã đề ra và cho sự phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo./.

Đức Trọng( Quang Bình)


Ý kiến bạn đọc