Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đến ngày 30/9 đã có 5.095 hộ khởi công xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953

16:57, 03/10/2021

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có kho khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến ngày 30/9 đã có 5.095 hộ khởi công xây dựng và có 4.990 hộ đã hoàn thành.

Các lực lượng hỗ trợ người dân làm nhà ở

Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, các ngành thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chế độ báo cáo theo định kỳ. Huy động động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người dân làm nhà. Nhờ đó, lũy kế đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 5.095 hộ gia đình triển khai xây dựng nhà ở, trong đó 243 hộ gia đình chính sách người có công, 556 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.830 hộ nghèo xã biên giới và 2.466 hộ nghèo xã nội địa. Đến nay có 4.990 hộ đã hoàn thành.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đang được tập trung triển khai thực hiện tích cực và có hiệu quả. BCĐ xây dựng nhà ở tỉnh, tiếp tục công tác giám sát, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ đã được phân bổ kinh phí hỗ trợ. Thẩm định số hộ đủ điều kiện hỗ trợ theo đề nghị của BCĐ huyện theo thứ tự ưu để hoàn thành trước dịp lễ tổng kết nhà ở./.

Duy Quang


Ý kiến bạn đọc