Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 300 trang trại, gia trại đại gia súc

16:48, 05/04/2021

Với nhiều điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, thức ăn, kinh nghiệm chăn nuôi lâu đời và nguồn giống tốt, chăn nuôi đại gia súc đã và đang trở thành ngành kinh tế mang lại thu nhập cao cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trang trại chăn nuôi đại gia súc

Tỉnh Hà Giang đã xây dựng đề án “Phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa”, giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Mục tiêu, đến năm 2025 tổng đàn đại gia súc của tỉnh đạt trên 400 nghìn con; đưa tỷ trọng chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp lên 35%; toàn tỉnh có ít nhất 300 trang trại, gia trại đại gia súc có quy mô từ 30 con trở lên. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 285 nghìn con trâu, bò, nhưng chỉ có hơn 400 hộ chăn nuôi với quy mô từ 10 con trở lên. Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh đã thực hiện Kế hoạch “Đột phá thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc và đảm bảo tỷ trọng chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp”. Theo đó, UBND các huyện, thành phố phải tập trung nguồn lực để đầu tư hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi nhằm tăng nhanh tổng đàn. Tập trung ứng dụng KHKT vào phát triển đàn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; chủ động kiểm soát và khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm; mở rộng diện tích trồng cỏ để cung cấp đủ lượng thức ăn thô xanh cho đàn trâu, bò. Phấn đấu đàn đại gia súc của tỉnh tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng./.

Phương Duyên - Văn Bính


Ý kiến bạn đọc