Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thông báo Kết quả Hội nghị TW 4 khóa XIII

21:23, 11/10/2021

Ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khoá 13.

Điểm cầu tỉnh Hà Giang

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh tới các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khoá XIII, diễn ra từ ngày 4/10/2021 đến ngày 7/10/2021, tại thủ đô Hà Nội. Cụ thể: Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình phòng, chống dịch covid 19; quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022.

Về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 4; kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch covid 19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương khoá XIII và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong tháng 10./.

Hoàng Gia - Văn Bính


Ý kiến bạn đọc