Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

18:09, 02/07/2022

Ngày 1/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang tiến hành sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hôi nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thường trực các Đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng, các quy định, quy chế, quy trình công tác. Tham mưu xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết đại hội của cấp mình, của cấp trên. Đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, các mục tiêu, chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được cấp ủy phân công. 100% Đảng bộ cấp huyện đã triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi về tư tưởng chính trị. Đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được quan tâm. Trong 6 tháng, toàn tỉnh kết nạp được 475 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là 72.451 đồng chí. 784/787 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng; trong đó 168 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được Ban Tổ chức cấp ủy, các cấp quan tâm thực hiện tốt. Công tác theo dõi, phụ trách các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đã tăng cường nắm bắt cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, nổi cộm, chưa đúng quy định, để có những tham gia, hướng dẫn, đề xuất giải pháp khắc phục…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thào Hồng Sơn, đề nghị các Đảng bộ trực thuộc, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ những hạn chế, để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tham mưu triển khai thực hiện tốt về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Tiếp tục tham mưu hoàn thành khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên: Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp; đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hồng Duyên

 

         


Ý kiến bạn đọc