Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

17:44, 05/05/2022

Ngày 5/5, Hội nghị lần thứ Năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại trụ sở Trung ương Đảng, thủ đô Hà Nội. Tham dự hội nghị, tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị ngày làm việc thứ hai

Tại hội nghị, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu, như: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới. Theo chương trình, Hội nghị lần thứ Năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII làm việc đến ngày 10/5/2022.

Hoàng Gia

 

Ý kiến bạn đọc