Tìm kiếm

Huyện Quang Bình: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Cập nhật 06/05/2019

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quang Bình luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất. Các TCCSĐ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đảng bộ huyện Quang Bình hiện có 61 TCCSĐ, trong đó 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 46 chi, đảng bộ khối cơ quan với 6.129 đảng viên. Xác định rõ, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Quang Bình đã có nhiều biện pháp nhằm củng cố các TCCSĐ đi đôi với nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nền nếp công tác tự phê bình và phê bình.

Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong – Đối thoại trực tiếp với Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân nam
Bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức- Nội vụ huyện đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố; tổ chức đối thoại giữa Thường trực Huyện uỷ với đại diện cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất để có cơ sở ban hành những chủ trương trúng và đúng, phù hợp với thực tiễn.
Đảng bộ cũng tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng thông qua các hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Hội thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng, Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng; giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội; nắm diễn biến tư tưởng, phân tích, dự báo tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua đó nhận thức chính trị của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở càng được khẳng định.
Lãnh đạo huyện Quang Bình trao giải cho các đội đạt giải cao trong Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, Đảng bộ huyện luôn coi công tác phát triển đảng viên là một trong những chỉ tiêu để đánh giá TCCSĐ hằng năm. Ban Tổ chức – Nội vụ chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu cho Huyện ủy có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao trình độ, năng lực đảng viên nhằm đáp ứng phát triển đảng viên ở từng đảng bộ, chi bộ. Chú trọng phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn. Năm 2018, toàn Đảng bộ kết nạp được 155 đảng viên mới, 4 tháng đầu năm 2019 kết nạp được 18 đảng viên mới.
Đảng bộ huyện luôn coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tự phê bình và phê bình. Đại bộ phận đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấp trên và chi bộ giao. Một số chi bộ còn ra Nghị quyết chuyên đề để tập trung sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ cụ thể, theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, cả trong thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cũng như những vấn đề liên quan đến trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của đảng viên.
 Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Quang Bình Nguyễn Tiến Dũng dự buổi sinh hoạt chi bộ thôn Lủ Thượng – xã Tân Bắc
Vào dịp cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhắc nhở, phê bình và xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc Đảng. Chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ nét, năm 2018 có 67,5 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chiếm 16,5%.
Hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm nay, ngoài đẩy mạnh các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng, Huyện ủy Quang Bình xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị. Riêng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao, Quang Bình đã hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ huyện; hợp nhất Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện. Quang Bình cũng đã thực hiện hợp nhất chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của huyện Quang Bình thời gian qua sẽ tiếp tục là cơ sở, động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện trong huyện có những đổi mới; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Thu Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình)
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/