Tìm kiếm

Đồng chí Lê Khả Phiêu – nhà lý luận quân sự của Đảng

Cập nhật 13/08/2020

Hơn 40 năm binh nghiệp, với bản lĩnh và kinh nghiệm của một người lính từng trải qua nhiều trận mạc, hiểm nguy, đồng chí Lê Khả Phiêu đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội nhân dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Trong suốt thời gian ở quân ngũ, đồng chí Lê Khả Phiêu đã tham gia chiến đấu và chỉ huy ở hầu khắp các mặt trận, nhưng phần lớn thời gian, là trực tiếp chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt như chiến trường Trị Thiên... Đồng chí trở thành một cán bộ chính trị quân sự dày dạn kinh nghiệm tổ chức, chỉ huy chiến đấu. Với những kinh nghiệm và kiến thức của mình, đồng chí có những nhận định sắc bén về quân đội, về sự lãnh đạo của Đảng với quân đội nhân dân, mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân… Qua các chặng đường chiến đấu, kinh qua các chức vụ khác nhau, nhất là từ khi lên làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam rồi giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí có nhiều bài nói, bài viết quan trọng có ý nghĩa lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.

Khi là Tổng Bí thư, đồng chí đã có nhiều nhận định và chỉ đạo kiên quyết đối với quân đội và hoạt động quân đội. Đồng chí nhận định: Từ phong trào cách mạng của nhân dân trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, xuất hiện những phân đội vũ trang nhỏ bé; từ những phân đội hầu như tay không đánh giặc đó, phát triển thành một quân đội nhân dân, quân đội đó đã cùng toàn dân chiến đấu đánh bại những thế lực xâm lược hùng mạnh, cả thế lực mà thế giới phải nín thở thừa nhận là một ''sức mạnh quân sự không thể tưởng tượng nổi''(1).

 Đồng chí Lê Khả Phiêu thăm Sư đoàn 304 ngày 27/2/2000. Ảnh: qdnd.vn.

Quân đội ta trải qua một nửa thế kỷ xây dựng và chiến đấu, một cuộc trường chinh vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, qua các bước ngoặt của cách mạng, đối mặt với nhiều loại kẻ thù, quân đội ta từng bước trưởng thành và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn dân viết nên những trang sử rất đỗi tự hào, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, cho đất nước (2).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VII, ngày 3-12-2000, trong bài phát biểu của mình, đồng chí đánh giá về quân đội ta, cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã rèn luyện bản chất giai cấp công nhân, vì nhân dân, vì giai cấp, trở thành một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, vừa làm tròn nhiệm vụ quân sự, vừa làm tròn nhiệm vụ chính trị, vừa làm tròn nghĩa vụ dân tộc, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

“Có thể nói, tổ chức và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam là một thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam, một niềm tự hào của dân tộc ta suốt nửa thế kỷ qua. Thành quả đó, niềm tự hào đó trước hết thuộc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu - người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và dân tộc Việt Nam anh hùng” (3).

Đồng chí khẳng định, có được thành quả đó, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Quân đội nhân dân luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mọi mặt của Đảng. Đảng ta đã lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân nói riêng cũng như đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp kháng chiến nói chung... và đã giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đánh thắng tất cả các thế lực đế quốc và thực dân xâm lược. Và thực tiễn xây dựng và chiến đấu của các lực lượng vũ trang cũng đã chứng minh rằng, những đơn vị vũ trang nào không do Đảng Cộng sản lập ra và lãnh đạo, đều nhanh chóng tan rã và một bộ phận trở thành phản động, chống lại cách mạng, đàn áp nhân dân.

Nhiệm vụ của Quân đội nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong chiến tranh, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân đã nặng nề, nhưng trong thời bình, quân đội còn có trách nhiệm nặng nề hơn, đó là bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống lao động hòa bình của toàn dân ta.

Đồng chí cho rằng, xác định rõ mục tiêu chiến đấu là lý do tồn tại của một quân đội. Trách nhiệm lớn đòi hỏi toàn quân không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, mà còn phải có năng lực hành động giỏi, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí nhấn mạnh, Quân đội ta hơn lúc nào hết phải thực sự là một lực lượng chính trị vững mạnh, đủ sức tiến công, răn đe và đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng phá hoại ta về chính trị - tư tưởng.

Trong bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, yêu cầu then chốt trong việc đổi mới, chỉnh đốn tổ chức đảng trong quân đội” (4), đồng chí cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, hơn bao giờ hết, đòi hỏi quân đội ta phải phấn đấu hoàn thành tốt cả ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất.

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu cao, quân đội ta phải cảnh giác rất cao, kiên quyết chống lại cả giặc ngoài thù trong, góp phần đánh bại chiến lược ''diễn biến hòa bình'', ''bạo loạn lật đổ'' của các thế lực thù địch, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, sẵn sàng cùng toàn dân đánh bại mọi loại hình chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm công cuộc lao động hòa bình của toàn dân.

Quân đội phải thể hiện là một lực lượng chính trị mạnh, coi công tác vận động quần chúng là bản chất, truyền thống và là một nhiệm vụ chính trị hệ trọng, tích cực góp phần củng cố cơ sở chính trị, củng cố đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, đập tan âm mưu chia rẽ, phá hoại đoàn kết, thống nhất của các thế lực thù địch, động viên sức mạnh tổng hợp của toàn dân phát triển kinh tế, văn hoá, nâng cao đời sống, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Tích cực sản xuất và làm kinh tế, tăng thêm khả năng tự đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu cho xây dựng và chiến đấu, tham gia phát triển kinh tế đất nước và còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế quốc doanh, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, việc củng cố và nâng lên một bước mới bản chất giai cấp công nhân, đổi mới xây dựng quân đội nhân dân theo phương hướng ''xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại'' gắn chặt với củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội là vấn đề tất yếu.

Đồng chí Lê Khả Phiêu trò chuyện cùng các  đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và nước bạn Lào năm 1998.  Ảnh: baoquankhu4.com.vn.

Tình hình nhiệm vụ đó đòi hỏi phải nắm thật vững công tác xây dựng Đảng, gắn chặt việc tự đổi mới và chỉnh đốn tổ chức đảng trong quân đội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi đó là khâu then chốt để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ nói trên.

Đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong quân đội không thể tách rời quá trình đổi mới tư duy trên lĩnh vực quân sự và quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trong quá trình thực hiện điều chỉnh chiến lược, đổi mới hoàn thiện tổ chức lực lượng vũ trang; chấn chỉnh hệ thống tổ chức lãnh đạo chỉ huy, tổ chức quần chúng; đổi mới đội ngũ cán bộ và trên các lĩnh vực hoạt động khác của quân đội. Tuy nhiên, vấn đề xuyên suốt là luôn luôn phải nhằm vào yêu cầu củng cố nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân ta xoay quanh mục tiêu và yêu cầu then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Để thực hiện được yêu cầu đó, phải triển khai xây dựng đồng bộ, toàn diện cả chính trị, tư tưởng, tổ chức; có chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát với từng cấp, từng tổ chức đảng, từng nhiệm vụ chính trị cụ thể và phải tập trung vào những vấn đề mấu chốt trong từng thời gian nhất định.

Quan trọng hàng đầu là phải tập trung xây dựng về chính trị tư tưởng để các tổ chức đảng trong quân đội nâng cao bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, làm nòng cốt cho việc xây dựng quân đội về chính trị. Công tác tư tưởng, lý luận vốn đã quan trọng, trong tình hình mới, càng hết sức quan trọng để củng cố vững chắc vị trí của Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng - mặt trận quan trọng và xung yếu nhất hiện nay. Ở đó đang diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc hết sức quyết liệt và phức tạp, nơi mà các lực lượng thù địch thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'' đang ra sức tấn công ta từ nhiều phía, bằng nhiều thủ đoạn rất hiểm độc, hòng giành quyền làm chủ.

Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội về chính trị là tiếp tục củng cố vững chắc bản chất giai cấp công nhân, tiếp tục làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng và của quân đội ta. Củng cố sự nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định chủ trương đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thấu suốt và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chức năng của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm cho quân đội, thể hiện bằng ý chí và hành động, luôn luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành, tinh nhuệ trong đấu tranh vũ trang và cả mặt trận chính trị tư tưởng, giỏi vận dụng nghệ thuật tác chiến và cũng nhanh nhạy, sắc sảo trong sử dụng nghệ thuật đấu tranh, kết hợp được các loại hình hoạt động, chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'', ''bạo loạn lật đổ'' của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của quân đội trong mọi tình huống.

Nâng cao trình độ chính trị, quán triệt từng bước sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng trong công cuộc đổi mới, trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng, gắn chặt với việc bồi dưỡng lý luận cơ bản, nâng cao kiến thức nhiều mặt và những hiểu biết tình hình thực tiễn, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản và người quân nhân cách mạng là những việc tất yếu phải ra sức thực hiện để tăng thêm tiềm lực chính trị tinh thần, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, củng cố bản chất giai cấp, nâng cao vai trò tiền phong trong các lĩnh vực, trước hết trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Qua đó, tổ chức đảng có điều kiện nâng cao năng lực lãnh đạo chính trị, vai trò hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết, thể hiện trong việc cụ thể hóa đường lối quan điểm của Đảng, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả cao. Sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên trên các mặt hoạt động, trước hết trên mặt trận chính trị tư tưởng, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng; kiên quyết và sắc sảo trong đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng thù địch, phản động, lạc hậu, những xu hướng cơ hội hữu khuynh, giáo điều bảo thủ; tỉnh táo trước những thông tin nhiễu loạn; tăng thêm sức đề kháng, ý chí và nghị lực đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức và lối sống, cũng như những tệ nạn xã hội.

Làm được như vậy, quân đội ta sẽ góp phần cùng toàn dân giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, vượt mọi thử thách, tránh được nguy cơ đi chệch hướng và các nguy cơ khác.

Đồng chí Lê Khả Phiêu đã để lại những quan điểm, lý luận thực tiễn phong phú trong lãnh đạo, đặc biệt đối với Quân đội nhân dân, thể hiện sự trăn trở của một nhà lãnh đạo, người đứng đầu của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt những tư tưởng sáng tạo của đồng chí về lý luận, về đường lối hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của “người lính cụ Hồ”./.

Nguồn: Đảng cộng sản

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


55.570/lượng


Lượt truy cập:

3411173

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/