Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

17:29, 17/10/2022

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ở Hà Giang ngày càng được cải thiện, nâng cao. Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị nơi cực Bắc của Tổ quốc.

Hà Giang quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

Tỉnh Hà Giang có 7 huyện nghèo, 133 xã đặc biệt khó khăn

Đến đầu năm 2022, tỉnh Hà Giang có 7 huyện nghèo, 133 xã đặc biệt khó khăn, với 79.102 hộ nghèo, chiếm 42,08% tổng số hộ. Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cùng với đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Hà Giang đã tập trung vào các vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn và những lĩnh vực có lợi thế của địa phương, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. Tỉnh đã lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân. Chỉ trong 9 tháng, Hà Giang đã cho vay hỗ trợ tạo việc làm số tiền trên 170 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 18.665 lao động; hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất với doanh số cho vay trên 1.205 tỷ đồng; hỗ trợ 1.349 hộ cải tạo vườn tạp.

Nhiều giải pháp hỗ trợ đã được thực hiện nhằm góp phần giúp nhân dân tạo sinh kế ổn định

Để đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4% trở lên một năm, có 2 huyện và 29 xã thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đúng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Hà Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo mà trọng tâm là các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời khơi dậy ý chí, nội lực của hộ nghèo để giảm nghèo bền vững./.

Hoàng Gia - Văn Hương


Ý kiến bạn đọc