Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

19:25, 09/07/2024

Dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ được tổ chức vào tháng 1/2026.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vừa qua, Trung ương đã cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Ngay sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị 35, tạo nền tảng chính trị quan trọng cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo Chỉ thị 35, thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2025 đã được xác định rõ ràng:

Đại hội Đảng viên hoặc Đại hội đại biểu cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước 30/6.

Đại hội Đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước 31/8.

Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước 31/10.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào tháng 1/2026.

Tại các cuộc họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra hai yếu tố bảo đảm cho thành công của Đại hội, là quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị (văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự). Đây cũng là nội dung được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 9.

Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm để trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới. Công tác chuẩn bị nhân sự phải rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng".

Việc bám sát các nội dung trong Chỉ thị 35 và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính là yếu tố đảm bảo cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng đã có những hướng dẫn cơ bản về lựa chọn tiêu chuẩn cấp ủy viên; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên; về quy trình nhân sự và thực hiện bầu cử trong Đại hội.

Những công việc để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp đã bắt đầu được triển khai. Các đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện cũng đã làm việc tại các Bộ, ngành và địa phương để khảo sát, ghi nhận những thành tựu, hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Dự kiến sáng mai sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguồn: VTV.VN


Ý kiến bạn đọc