Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

GIỚI THIỆU VỀ ĐÀI PTTH HÀ GIANG

10:24, 20/12/2020

I-VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân côngcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê quyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.
2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.
7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.
8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.  
9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.
14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

III- CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
A. BAN GIÁM ĐỐC
- Giám đốc - Tổng Biên tập:Bà Hoàng Thị Hằng  
- Phó Giám đốc kỹ thuật: Ông Trần Việt Tuyên 

B.KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu giúp Ban Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức và cán bộ. Tổng hợp báo cáo các văn bản về công tác tổ chức, đào tạo, cải cách hành chính. Thực hiện báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, của tỉnh.
- Phụ trách, theo dõi, giải quyết các vấn đề về công tác tổ chức, hành chính, thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phục vụ hậu cần, công tác lễ tân, khánh tiết, đối nội, đối ngoại của cơ quan.
- Quản lý chi tiêu tài chính ngân sách và các nguồn thu khác, quản lý tài sản, vật tư và phục vụ những hoạt động khác của cơ quan theo quy định.
- Phối hợp với các phòng xây dựng phương án mua sắm vật tư, thiết bị, phục vụ hoạt động của cơ quan.
- Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác điều hành của Ban Giám đốc.
- Quản lý công tác văn thư lưu trữ, bảo mật công văn đi, đến, tài liệu, quản lý con dấu, đánh máy văn bản, phô tô tài liệu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Phó phòng (Phụ trách): Ông Phạm Hoài Nam. ĐT: 0913 256 534
- Phó phòng: Ông Nguyễn Đức Giang. ĐT: 0915 029 655
- Phó phòng: Phạm Văn Ân. ĐT: 0913 574 754
- Chuyên viên tổng hợp: 
- Kế toán
- Nhân viên thủ kho, thủ quỹ
- Nhân viên văn thư, đánh máy
- Lái xe.

2. PHÒNG THỜI SỰ
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tuyên truyền.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo kế hoạch. Tổ chức sản xuất và biên tập, phối hợp với phòng công nghệ và kỹ thuật hoàn thiện chương trình thời sự và bản tin hàng ngày, một số chương trình khác theo sự phân công của Ban Giám đốc..
- Tổ chức khai thác các nguồn thông tin, tư liệu, thực hiện quay phim, tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bình luận... một cách chính xác, kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác diễn ra hàng ngày ở địa phương.
- Phối hợp với các phòng liên quan trong việc lựa chọn và gửi các tin, bài, phóng sự phát trên sóng đài quốc gia và các đài khu vực. Phối hợp với các phòng có liên quan tham gia Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh và tham gia Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc.
- Tham gia xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên và cộng tác viên.
- Chấm nhuận bút lần 1 các tác phẩm của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng: Ông Lê Thế Biên. ĐT: 0911 222 577
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Giang. ĐT: 0915 033 949 , Ông Phạm Hoài Nam. ĐT: 0913256534
- Phóng viên
- Biên tập viên

3. PHÒNG CHUYÊN ĐỀ
a. Chức năng nhiệm vụ
- Tham muu và xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyên truyền của phòng, đảm bảo tính định kỳ của các chuyên đề, các chương trình theo sự phân công của Ban Giám đốc.
- Tổ chức thu thập tài liệu, viết kịch bản, lời bình, sản xuất và biên tập chuyên mục “ Gương người tốt việc tốt” và các tác phẩm có thời lượng từ 10 phút trở lên, mang tính chuyên sâu về các vấn đề được quan tâm và cần tuyên truyền trên các lĩnh vực được thể hiện dưới dạng phóng sự chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, chương trình khoa giáo, đối thoại, toạ đàm…
- Phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức sản xuất các tác phẩm phát thanh, truyền hình dể phát sóng theo kế hoạch. Tham gia Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn tỉnh, Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc.
- Tham gia xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên và cộng tác viên.
- Chấm nhuận bút lần 1 các tác phẩm của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công

b. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng: Ông Ngô Chiến Quang. ĐT 0949310888 
- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Hương Giang. DT 0975 344 125
- Phóng viên
- Biên tập viên

4. PHÒNG BIÊN TẬP
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác chuyên môn.
- Phối hợp, kết nối các tác phẩm của các phòng chuyên môn hoàn thành chương trình tổng thể của đài phát sóng hàng ngày.
- Xây dựng lịch phát sóng, các chương trình phát thanh và truyền hình hàng ngày, trình BGĐ phê duyệt.
- Biên tập và trao đổi về nội dung, nghiệp vụ, biên tập chuyên trang địa phương các éài huyện, thành ph? phát định kỳ trên sóng phát thanh, truyền hình Hà Giang.
- Đảm nhận việc khai thác, lưu trữ và trao đổi tư liệu, tác phẩm với các Đài TW, Đài địa phương và các đơn vị truyền thông trong nước về phóng sự, chuyên đề, ca nhạc... phát trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Giang.
- Tiếp nhận, tổ chức điều tra các đơn thư của bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, dư luận của khán thính giả về nội dung, hình thức các chương trình phát thanh, truyền hình để đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và phục vụ cho việc đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức các chương trình. Trả lời các đơn thư, kiến nghị của nhân dân thông qua “Hộp thư truyền hình.”
- Tổ chức sản xuất một số chương trình phát thanh, truyền hình theo sự phân công của Ban Giám đốc.
- Tham gia xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên và cộng tác viên.
- Chấm nhuận bút lần 1 các tác phẩm của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức

- Trường phòng: Bà Tạ Thị Hương. ĐT: 0915 604 555
- Phó Trưởng phòng:  Bà Dương Quế Chi. ĐT: 0914 367 818
- Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Trần Trang. ĐT: 0945199108
- Biên tập viên
- Phát thanh viên

5. PHÒNG VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham m­ưu cho Ban Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, lịch phát sóng hàng tháng theo chức năng được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ thông tin phản ánh bình luận các sự kiện văn học nghệ thuật, giới thiệu các tác giả, tác phẩm, tổ chức dàn dựng, biên tập các tiết mục, chương trình văn nghệ, thơ, ca múa nhạc, tiểu phẩm, các chương trình trò chơi trên truyền hình theo kế hoạch tuyên truyền và lịch phát sóng.
- Tổ chức phản ánh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao... diễn ra ở địa phương. Tổ chức sản xuất các chương trình văn nghệ, thể thao, giải trí. Phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Công nghệ dựng chương trình khai thác thuộc lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể thao; chương trình thiếu nhi, các chương trình trò chơi, sân chơi truyền hình...
- Thực hiện việc kiểm tra và biên tập các chương trình thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.
- Phối hợp với các phòng có liên quan tham gia Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh, Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc.
- Tham gia xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên và cộng tác viên.
- Chấm nhuận bút lần 1 các tác phẩm của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hải Hậu. ĐT: 0915 316 647
- Đạo diễn
- Phóng viên
- Quay phim

6. PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
a. Chức năng, nhiệm vụ
-Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật.
- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản xuất chương trình
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đang được trang bị, tổ chức điều hành khai thác an toàn các thiết bị để thực hiện kế hoạch sản xuất các chương trình phát thanh,truyền hình một cách hiệu quả.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện sản xuất các chương trình PT-TH hàng ngày theo đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng.
- Phối hợp sản xuất tiêu đề, hình hiệu, vi nhột cho các chuyờn trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, thông tin quảng cáo.
- Trực tiếp quản lý, khai thác các thiết bị, xe truyền hình lưu động phục vụ cho các chương trình tường thuật, truyền hình trực tiếp các sự kiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Quản lý, bảo dưỡng thiết bị Camera, xuất nhập thiết bị cho phóng viên.
- Phục vụ âm thanh, ánh sáng khi cơ quan có yêu cầu.
- Quản lý hệ thống điện lưới, điện lạnh phục vụ chuyên môn, điện chiếu sáng của cơ quan, đảm bảo an toàn cháy, nổ.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện theo định kỳ, hỗ trợ sửa chữa thiết bị cho các Đài TT-TH cấp huyện khi có yêu cầu, trường hợp sự cố phức tạp không khắc phục được thì tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc về phương án khắc phục.
- Kiểm tra, đo đạc hệ thống tiếp đất, cột an ten hàng năm phối hợp kiểm tra, gia cố hệ thống chống sét cho 2 Trung tâm và các Đài huyện khi có sự cố.
- Xây dựng quy chế vận hành, bảo quản kỹ thuật và hướng dẫn việc quản lý, khai thác thiết bị kỹ thuật của Đài tỉnh; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho kỹ thuật viên, phóng viên đài PT-TH tỉnh và đài PT-TH huyện, thành phố.
- Chấm nhuận bút, thù lao lần 1 các tác phẩm của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng: Ông Đặng Lê Hải. ĐT: 0911 037 939
- Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Hồng Nhung. ĐT: 0988125776
- Kỹ thuật viên Điện - Điện tử - Điện lạnh
- Kỹ thuật viên sản xuất chương trình
- Kỹ thuật viên kho máy.

7. PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ được giao theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật.
- Đề xuất xây dựng mua sắm thiết bị thực hiện các phương án công tác kỹ thuật phân công chuyên môn.
- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị, phối hợp với phòng kỹ thuật và công nghệ, lập kế hoạch, tổ chức và trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo kế hoạch; khắc phục sự cố xảy ra.
- Quản lý vận hành hệ thống thu vệ tinh, hệ thống tổng khống chế, thực hiện việc truyền dẫn tín hiệu phát thanh, truyền hình trực tuyến hàng ngày lên hệ vệ tinh, mạng MyTv, NEXTTV, trực tuyến trên Website và thực hiện truyền dẫn tín hiệu theo lịch phát sóng theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Thực hiện kết nối các chương trình truyền hình và ghép thông tin trực tuyến ( Playinfo).
- Quản lý duy trì hệ thống mạng intenet cơ quan, mạng sản xuất nội bộ (LAN), luu trữ truy xuất dữ liệu truyền hình.
- Thực hiện duy trì chương trình trực tuyến và cập nhật thông tin trang thông tin điện tử Hagiangtv, cập nhật trên kênh youtube.com/hagiangtv và facebook.com/hagiangtv.
- Thực hiện lưu trữ dữ liệu điện toán đám mây (VMH).
- Xây dựng vi nhét, hình hiệu, thực hiện in, khai thác các chương trình do Ban Giám đốc giao.
- Tham gia cùng các phòng chuyên môn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp.
- Nghiên cứu , ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới thuộc lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng tín hiệu trong khâu truyền dẫn, phát sóng; tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
- Chấm nhuận bút, thù lao lần 1 các tác phẩm của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng: Ông Hoàng Bình Diễn - ĐT: 0912.314.323
- Kỹ thuật viên.

8.PHÒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám đốc và Tổ chức thực hiện các chương trình quảng cáo và dịch vụ trên sóng phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng cáo và dịch vụ, kế hoạch thu – chi tài chính hàng năm.
- Tổ chức thực hiện công tác tiếp thị, quảng bá nhằm thu hút khách hàng quảng cáo.
- Chịu trách nhiệm về nội dung và phối hợp với các phòng của Đài tổ chức sản xuất các chương trình quảng cáo.
- Đề xuất và xây dựng đơn giá quảng cáo và dịch vụ trên sóng phát thanh - truyền hình trình Ban Giám đốc phê duyệt.
- Tham mưu và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của Đài tỉnh; tham gia thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức tiếp nhận, soạn thảo trình ký hợp đồng quảng cáo, thu tiền, ráp nối, chuyển nội dung phát sóng, theo dõi các khoản thu và thanh ký khi hết hợp đồng.
- Đề xuất thực hiện hợp đồng, theo dõi, kiểm tra, lưu trữ chương trình phim truyện phát sóng của Đài.
- Chấm nhuận bút, thù lao lần 1 các chương trình của phòng phụ trách.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng về hoạt động của phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Phó trưởng phòng phụ trách :   Ông Nguyễn Văn Quang. ĐT: 0912 037 419
- Phó Trưởng phòng:  Bà Vũ Thị Tố Loan. ĐT: 0947 185 899
- Nhân viên Dịch vụ và quảng cáo.

9. TT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PTTH TIẾNG DÂN TỘC
a. Chức năng nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc hàng ngày để phát sóng trong chương trình phát thanh, truyền hình địa phương.Tổ chức biên dịch, phiên dịch nội dung văn bản từ tiến Việt sang tiếng dân tộc( Mông, Dao,Tày...) và sản xuất các băng, đĩa hình, băng, đĩa tiếng bằng các thứ tiếng dân tộc theo nhiệm vụ chính trị và đơn đặt hàng.
- Tổ chức thực hiện công tác biên tập, biên dịch các tin, bài, phóng sự.. từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc( Mông, Dao, Tày…) đồng thời tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc( Mông, Dao,Tày…) phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đại phương biên dịch, phiên dịch nội dung văn bản từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc( Mông,Dao,Tày...) và sản xuất băng, đĩa hình, băng, đĩa tbằng các thứ tiếng dân tộc theo nhiệm vụ chính trị và đơn đặt hàng.
- Trên cơ sở nhiệm vụ tỉnh giao, chuyển thể một số phim truyện từ tiếng Việt phụ đề tiếng dân tộc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá, giải trí cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì và đảm nhận việc lựa chọn và gửi các tin, bài, phóng sự phát sóng trên VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam. Trao đổi chương trình với Ban Truyền hình tiếng dân tộc(VTV5) Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài địa phương.
- Phối hợp với các phòng có liên quan, tham gia Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh và tham gia Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc.
- Quản lý về cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí và viên chức trực thuộc.
- Lập kế hoạch hàng tháng,quý,năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm công tác dịch vụ.
- Phụ trách công tác hành chính, theo dõi, sửa chữa trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình.
- Tham gia tổ chức khai thác các nguồn thông tin, tư liệu, thực hiện quay phim, biên tập, tổ chức sản xuất các tác phẩm phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc, phản ánh các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá x• hội và các lĩnh vực khác diễn ra hàng ngày ở địa phương.
- Thực hiện thu chi tiền quỹ, nhập xuất hàng hoá, quản lý vật tư, tiền mặt đúng quy định, bảo quản vật tư hàng hoá, không để mất, hư hỏng.

Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc cụ thể như sau:
a1. Phòng Biên dịch viên – Phát thanh viên
- Biên tập, biên dịch các tin, bài, phóng sự... từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc (Mông, Dao, Tày...). Dịch phim và biên dịch các văn bản từ tiếng Việt sang các thứ tiếng dân tộc theo đơn đặt hàng.
- Thực hiện dẫn chương trình, thể hiện phần lời cho các tác phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc.
- Phối hợp với Phòng Hành chính – Kỹ thuật và Dịch vụ xây dựng hoàn thiện các chương trình tiếng dân tộc phát trên sóng HTV và VTV5.
a2. Phòng Hành chính – Kỹ thuật và Dịch vụ
- Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm.
- Khai thác nguồn dịch vụ: Phối hợp với các phòng liên quan hợp đồng để thực hiện biên dịch, sản xuất băng đĩa hình, băng đĩa tiếng bằng các thứ tiếng dân tộc; dịch phim và đĩa tuyên truyền từ tiếng Việt sang các thứ tiếng dân tộc.
- Phối hợp với Phòng Biên dịch viên – Phát thanh viên và Phòng Phóng viên sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc phát sóng hàng ngày trên HTV và VTV5.
a3. Phòng Phóng viên
- Tổ chức khai thác các nguồn thông tin, tư liệu để xây dựng chương trình tiếng dân tộc.
- Thực hiện quay phim, biên tập, phối hợp với Phòng Hành chính – Kỹ thuật và Dịch vụ tổ chức sản xuất các tác phẩm phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc.
- Phản ánh các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác diễn ra hàng ngày ở địa phương theo sự phân công của Trung tâm.

b. Cơ cấu tổ chức
Giám đốc trung tâm: Ông Viên Hùng Giang
. ĐT: 0912 384 576
Phó Giám đốc trung tâm: Bà Chu Thị Hạnh. ĐT: 0915 029 443

10. Trung tâm phát sóng PT-TH Núi Cấm
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mư­u cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch công tác; quản lý cơ sở vật chất, kinh phí và cán bộ viên chức của trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch.
- Quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ được giao quản lý theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật.,
- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị. Lập kế hoạch, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo kế hoạch; khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra.
- Vận hành các thiết bị và hệ thống thiết bị để thu, tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Phát các chương trình Phát thanh - Truyền hình địa phương; Các chương trình thông tin quảng cáo theo đúng kế hoạch.
- Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình trạng kỹ thuật, tình trạng tiếp sóng theo quy định.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.
b. Cơ cấu tổ chức
- Giám đốc Trung tâm: Ông Đặng Xuân Trường. ĐT: 0912 271 18

- Kỹ thuật viên
- Kế toán

11. Trung tâm tiếp sóng PT-TH Cổng trời Quản Bạ
a. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham m­ưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch công tác; quản lý cơ sở vật chất, kinh phí và cán bộ viên chức của trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch.
- Quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ được giao quản lý theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật.
- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị. Lập kế hoạch, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo kế hoạch; khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra.
- Vận hành các thiết bị và hệ thống thiết bị để thu, tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Tiếp phát sóng các chương trình Phát thanh - Truyền hình địa phương.
- Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình trạng kỹ thuật, tình trạng tiếp sóng theo quy định.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phân công.

b. Cơ cấu tổ chức
- Giám đốc Trung tâm: Ông Lê Trọng Hùng. ĐT: 0982 169 573
- Kỹ thuật viên
- Kế toán

THÔNG TIN KỸ THUẬT

1- PHÁT SÓNG TRÊN VỆ TINH
- Vệ tinh: Vinasat1 1320E
- Tần số thu: 11472 MHz
- Phân cực : H
- Sybolrate : 23200 ksym/s
- Mã sửa sai Fec : 3/4
- Chuẩn nén : DVB-S2

2- PHÁT SÓNG  MẶT ĐẤT
2.1. Truyền hình số mặt đất:

- Kênh 24: Phát sóng các chương trình của VTV (từ VTV1 đến VTV9) và chương trình truyền hình HGTV của Đài PTTH Hà Giang

- Kênh 30: Phát sóng các chương trình của VTC, chương trình truyền hình HGTV của Đài PTTH Hà Giang, chương trình phát thanh VOV1, VOV3 của Đài TNVN  và 1 số chương trình truyền hình quảng bá khác

2.2 Phát sóng phát thanh FM:

-  Tần số 100 MHz  phát sóng chương trình VOV1 và chương trình phát thanh của Đài PTTH Hà Giang

- Tần số 97 MHz phát sóng VOV2, VOV4  và chương trình phát thanh của Đài PTTH Hà Giang

- Tần số 95 MHz phát sóng chương trình VOV1
3. Phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ www.hagiangtv.vn và hệ thống truyền hình OTT như Mytv, Nexttv, FPT Play….


III- TRAO ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH VỚI CÁC ĐÀI VÀ QUẢN LÝ TIN, BÀI
1. Trao đổi chương trình: Các chương trình trao đổi với các Đài được  thông qua địa chỉ Server tại trung tâm đài.
2. Quản lý tin, bài: Tin, bài ược quản lý trên hệ thống máy tính kết nối mạng LAN từ khâu Viết tin, bài đến khâu Biên tập và Duyệt văn bản.


Ý kiến bạn đọc