Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa

18:42, 30/06/2023

Ngày 30/6 tại huyện Quản Bạ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh,  Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ, công chức các ngành thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, các đoàn thể chính trị xã hội huyện và Đoàn viên thanh niên 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quản Bạ.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí là Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân Bộ công an truyền đạt 5 chuyên đề về: "Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh";  “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; "Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cùng cổ quốc phòng, an ninh trong tỉnh hình mới"; “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn giãn, dân tộc gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; và Chuyên đề 5 “Phòng, chống chiến lược “Diễn biển hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thủ địch đối với Việt Nam".

Thông qua hội nghị này, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ thực hiện những nội dung cơ bản về kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh để đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng bước nâng cao nhận thức chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt về vật chất và tinh thần nhằm giữ vững hòa bình, ổn định; ngăn ngừa mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch; bảo vệ địa bàn chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đình Anh


Ý kiến bạn đọc