Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đảng ủy Đài PT – TH Hà Giang học tập tác phẩm của Tổng Bí thư

17:33, 13/05/2024

Chiều 13/5, Đảng ủy Đài PT – TH Hà Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Đảng và đường lối đối ngoại và kế hoạch thực hiện, chương trình hành động của Đảng ủy Đài đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, người lao động của Đài PT – TH Hà Giang đã được quán triệt những nội dung cốt lõi về bài viết: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết được kết cấu thành 3 phần, tái hiện và khẳng định những truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến khi Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cán bộ, đảng viên, người lao động Đài PTTH Hà Giang tham dự hội nghị

Đối với tác phẩm: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đây là những tư tưởng, quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại. Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam, là cuốn cẩm nang rất cần thiết giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững để triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Nội dung bài viết, tác phẩm là những tư tưởng, quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rút ra từ thực tiễn phong phú

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Đài PT – TH Hà Giang triển khai nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi trong 2 tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua quán triệt, học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có thêm nhiều những tin, bài, việc làm thiết thực

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có thêm nhiều những tin, bài, việc làm thiết thực đóng góp vào công tác thông tin, tuyên truyền của Đài PT – TH Hà Giang nhằm tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời khẳng định sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Đài PT – TH Hà Giang triển khai
 

Văn Hương


Ý kiến bạn đọc