Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phát huy truyền thống 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

10:43, 12/10/2022

Trải qua 92 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận (CTDV) luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham gia trồng cây xanh tại thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn

Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31.10.1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các Án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: "Trong các Đảng bộ thượng cấp (từ thành và Tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về các giới vận động". Từ tháng 10.1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với ý nghĩa lịch sử đó, tháng 10.1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận", theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15.10.1930 là Ngày truyền thống CTDV của Đảng và quyết định chọn ngày 15.10 hằng năm là ngày "Dân vận của cả nước" để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về CTDV.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15.10.1949. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của CTDV, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp CTDV đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm CTDV của Đảng, CTDV của hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; CTDV từ tỉnh đến cơ sở đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, ngành Dân vận đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa các nội dung liên quan đến CTDV, thực hiện tốt việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” sát với điều kiện thực tế của địa phương, điển hình như trong thời gian qua Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 01 năm 2011 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới; Đề án 05 năm 2012 về thành lập tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố; Đề án 06 năm 2016 về nâng cao chất lượng hoạt động CTDV ở cơ sở; Chỉ thị 33 năm 2018 về tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết 07 năm 2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; và mới đây Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 09 năm 2021 và Nghị quyết số 27-NQ/TU năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Đề án 15 năm 2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong CTDV của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030… Theo đó, nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng là một trong những dấu ấn đổi mới CTDV tỉnh Hà Giang.

Mô hình Dân vận khéo của Công an xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn giúp đỡ người dân thực hiện xoá nhà tạm

Trong những năm qua, hệ thống dân vận của tỉnh đã tập trung vận động nhân dân xây dựng được hàng ngàn mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Cụ thể, đến nay, toàn tỉnh có trên 866 tập thể, 386 cá nhân điển hình, trong đó các Mô hình tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; có 623 mô hình; Quốc phòng, an ninh 145 mô hình; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 93 mô hình, điển hình; nổi bật nhất là là các mô hình “Dân vận khéo” về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân, mô hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở huyện Đồng Văn, mô hình không sinh con thứ 3 ở huyện Quản Bạ; xây dựng phong cách cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Hoàng Su Phì; vận động nhân dân hiến đất xây trường học ở huyện Yên Minh; xóa nhà tạm của Hội Nông dân tỉnh; Mô hình nuôi con nuôi và mô hình Tiếng kẻng (tiếng mõ) an ninh của Công an; mô hình nuôi con nuôi của Bộ đội Biên phòng; mô hình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững ở huyện Vị Xuyên, Bắc Quang; mô hình cải cách hành chính, chuyển đổi số ở thành phố Hà Giang… Dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, đã cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 33/2021/CT-TTg, ngày 26.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới CTDV trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, đơn cử như chương trình vận động hộ dân tự nguyện hiến đất thực hiện Chương trình xây dựng NTM với trên 360.000m2 đất, đóng góp hơn 250.000 ngày công lao động; mở mới gần 300 km đường đất, đá; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trên 1.000km đường giao thông nông thôn; năm 2022, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM tại 47 xã đã được công nhận chuẩn NTM; hoàn thành 60 thôn NTM/10 huyện; thực hiện tăng 34 tiêu chí NTM, hay như cuộc vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạo, phát triển kinh tế vườn hộ theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, kết quả đã vận động được 1.421 hộ, trong đó có 770 hộ nghèo, 651 hộ cận nghèo, với tổng diện tích vườn đã cải tạo 939.687m2, hay như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo được trên 5.100 hộ gia đình, với tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình là trên 305,5 tỷ đồng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi làm việc với Huyện ủy Đồng Văn về tình hình công tác Dân vận, dân tộc

Những kết quả trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong thời gian tới, công tác dân vận của tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy dân chủ, nhất là vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

                                                   Dương Ngọc Đức( Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc